Structum - Technologie jutra dzisiaj

Dostarczamy
nowoczesne technologie
i innowacyjne rozwiązania

już od 1990 roku

projekt zbiornika wodnego

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonujemy projekty zbiorników wodnych, stawów rybnych i innych obiektów retencyjnych, na przykład projekty zbiorników przeciwpożarowych,  rekreacyjnych, osadników wód opadowych, lagun i polderów.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania projektu zbiornika wodnego.

Zbiornik wodny (czasami w nomenklaturze urzędowej wodozbiór) - zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą (w przeciwieństwie do rzek - wód płynących). Wyróżnia się zbiorniki wodne naturalne: oceany, morza, jeziora, stawy itp. oraz sztuczne zbiorniki wodne (antropogeniczne) - jeziora zaporowe, zbiorniki powyrobiskowe, zbiorniki elektrowni szczytowo-pompowych i inne. Zbiorniki wodne dzieli się również na dopływowe, odpływowe, przepływowe i bezodpływowe, oraz stałe i okresowe (wysychające). (Wikipedia)

Zbiornik przeciwpożarowy - zwykle wielkogabarytowy pojemnik na wodę profilaktycznie zgromadzoną do gaszenia pożaru. (Wikipedia)

Zbiornik przeciwpowodziowy - zbiornik wodny utrzymujący określoną rezerwę powodziową, w celu czasowego zatrzymywania części objętości fali powodziowej, opróżniany natychmiast, gdy warunki poniżej na to pozwalają. (źródło definicji: IMGW)

Zbiornik retencyjny - zbiornik gromadzący wodę dla celów użytkowych, np. zaopatrzenia w wodę, produkcji energii, nawadniania, rekreacji. (źródło definicji: IMGW)

Staw wodny - zbiornik wodny, stosunkowo płytki (na całej powierzchni występuje roślinność zakorzeniona, jak w strefie przybrzeżnej), zarośnięty, zazwyczaj mniejszy od jeziora. Podobnie jak jeziora nie mają bezpośredniego połączenia z morzem. Niektóre z nich są zasilane przez wody rzeczne. (Wikipedia)

Mała retencja - Retencja wodna – zdolność do gromadzenia zasobów wodnych i przetrzymywania ich przez dłuższy czas w środowisku biotycznym i abiotycznym. W lesie mamy do czynienia m.in. z retencją szaty roślinnej, retencją glebową i gruntową, śnieżną, depresyjną, zbiorników i cieków wodnych. W pewnym uproszczeniu pod pojęciem małej retencji rozumie się zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz wody podpiętrzane w korytach niewielkich rzek i potoków, w kanałach i rowach. (Wikipedia)

W pewnym uproszczeniu pod pojęciem małej retencji rozumie się zdolność do gromadzenia wody w małych zbiornikach naturalnych i sztucznych oraz wody podpiętrzane w korytach niewielkich rzek i potoków, w kanałach i rowach.

Staw hodowlany - zbiornik wodny (najczęściej sztuczny) przystosowany do hodowli określonej grupy zwierząt, zwykle ryb, przeznaczonych na masowy odłów i sprzedaż producentom do dalszego przetworzenia. Służy także jako łowisko udostępnione dla zainteresowanych (zwykle za określoną przez właściciela opłatę). (Wikipedia)

Nasi projektanci posiadają uprawnienia projektowe i budowlane w branży hydrotechnicznej.

Zobacz także

W ramach STRUCTUM funkcjonuje Zespół Hydrotechniki ZEFE. Zespół ten został powołany pierwszego stycznia 1990 roku. W zespole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra w zakresie: hydrotechniki, hydrologii i gospodarki wodnej. Zespół Hydrotechniki ZEFE prowadzi prace naukowo-badawcze i projektowe w zakresie hydrotechniki i gospodarki wodnej na rzecz podmiotów gospodarki narodowej i prywatnych zleceniodawców. Wiodącymi zadaniami Zespołu Hydrotechniki ZEFE są hydrotechniczne prace projektowe.

Poniżej - budowa zaprojektowanego przez Structum zbiornika wodnego (zbiornik retencyjny wód opadowych). Na fotografii - zielone arkusze ciężkiej izolacji wodnej Gardenmat oraz geokrata (geosyntetyk), spełniająca rolę stabilizującą i dylatującą.

budowa_zbiornika_wodnego.jpg


Projekt stawu (zbiornika wodnego) przewidywał zastosowanie izolacji bentonitowej VOLCLAY i geokraty. Warstwa separacyjna została zaprojektowana z geowłókniny.

projektowanie_zbiornika_wodnego.jpg

Dzięki dobremu projektowi, wykonany zbiornik wodny niczym nie różni się od naturalnego stawu czy jeziora. Na poniższej fotografii - stawy w Ogrodzie Botanicznym UMCS w Lublinie - stawy zostały zaprojektowane przez Structum.

hydrologia_projektowanie_zbiornikow_wodnych.jpg

Wykonujemy oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne i inne ekspertyzy hydrotechniczne.

Ekspertyzy i  analizy hydrologiczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii  w postępowaniach wodnoprawnym i podobnych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania ekspertyzy i opinii hydrologicznej.